ضرب خارجی بردارها از هندسه تحلیلی چهارم ریاضی


ضرب خارجی از جمله مباحث مبهم برای اکثر داوطلبان است و همواره در کنکور ردی از آن دیده شده که به طور کامل شفاف سازی میشود