3315 بازدید
در این فیلم آموزشی علی سلوکی نکات و فرمول های شیمی دوازدهم را جمع بندی می کند .