2103 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین علی سلوکی مبحث نیم سال اول از شیمی دوازدهم را جمع بندی می کند .