976 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین سعید محسن زاده مبحث واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده ی الکترون را از شیمی دوازدهم تدریس می کند .