826 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین سعید محسن زاده مبحث سلول های الکترولیتی را از شیمی دوازدهم تدریس می کند .