1555 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین سعید محسن زاده مبحث PH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی را از شیمی دوازدهم تدریس می کند .