1036 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین محمد جواد محسنی مبحث واحد های اندازه گیری زاویه از ریاضی سال یازدهم را تدریس می کند .