4771 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین محمد جواد محسنی مبحث عبارت های جبری از ریاضی سال دهم را تدریس می کند .