2804 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین سید عادل حسینی مبحث احتمال شرطی از آمار احتمال سال یازدهم ریاضی را تدریس می کند .