3375 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین محمد مهدی روز بهانی مبحث حل تست های ژنتیک از فصل انتقال اطلاعات در نسل ها زیست شناسی دوازدهم را تدریس می کند .