2683 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین محمد مهدی روز بهانی مبحث ژنتیک ( انتقال اطلاعات در نسل ها) از زیست شناسی سال دوازدهم تجربی را تدریس می کند .