توجه بیشتر به درس های عمومی
در فرصت باقیمانده تا کنکور