733 بازدید

در این فیلم آموزشی آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز کنکور تمام کرد؟ را توضیح می دهند