344 بازدید

در این فیلم آموزشی نکاتی در مورد برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی توضیح داده می شود