115 بازدید

در این فیلم آموزشی برنامه نیم سال دوم دانش آموزان گروه هنر  مشاهده می شود