دراین فیلم کلاس آنلاین آموزشی,مرتضی اسدالهی,مبحث مربوط به فصل دوم - حرکت شناسی پایه ی دروس اختصاصی دوم دبیرستان را تدریس می کند